Publikujemy treść protokołu z kontroli OKSiT przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta i Gminy Wleń, który wywołała wręcz histeryczną reakcję Burmistrza Artura Zycha. Burmistrz jeszcze przed odczytaniem jego treści przez przewodniczącą Katarzynę Kotorowską protestował i żądał zabrania głosu, twierdząc, iż w świetle prawa nie jest to protokół!

Artur Zych utrzymywał, że pełniąca obowiązki dyrektora OKSiT pani Iwona Wojewódka nie posiadała upoważnienia do podpisania protokołu z kontroli jednostki. Przeciwnego zdania był przewodniczący komisji pan Wojciech Michoń, który uważał, że w momencie złożenia podpisu takie upoważnienie posiadała, a wycofała swój podpis już po złożeniu dokumentu do UMiG we Wleniu.

Burmistrz Artur Zych uznał to za naruszenie prawa.

Pan po prostu nie przyjmuje krytyki! Krótko zripostował wypowiedz burmistrza radny Michoń. Pod dokumentem są wszystkie podpisy (w tym członków Komisji Rewizyjnej).

Czy komisje nie mogą wyrazić opinii, które są nieprzychylne Burmistrzowi? – Pytał.

Radca prawny poinformował, że przygotuje opinię pisemną odnośnie do treści przedstawionego przez Komisję Rewizyjną dokumentu. Komisja Rewizyjna ma pełne prawo kontrolować – wyjaśniał, ma prawo zbierać dokumenty oraz dowody. Protokół zawierał pewne uwagi co do działalności Ośrodka Kultury, jednak nie zostały wskazane dowody. Komisja powinna zebrać i je przedstawić. Natomiast upoważnienie (pełniącej obowiązki dyrektora) przedstawione przez przewodniczącego komisji jest do bieżącej działalności. Jest to protokół sporządzony przez Komisję Rewizyjną i opatrzony jej podpisami, ale nie spełniający wszystkich wymogów określonych w statucie gminy Wleń – wyjaśniał między innymi.

Z opinią radcy nie zgodził się przewodniczący Wojciech Michoń. Ze statutu wynika, że jako dowody mogą zostać wykorzystane dokumenty i zeznania świadków. To, co napisaliśmy, wynikało z oświadczeń osób kontrolowanych i to napisaliśmy. W statucie pisze, że dokumenty mogą zostać wykorzystane, ale nie muszą. My wykorzystaliśmy opinie osób skontrolowanych. Zostało to podpisane przez pięć osób, wyjaśniał radny Michoń.

Burmistrz Artur Zych w całości odrzucił opisane w dokumencie uwagi co do działalności OKSiT, w pewnym momencie wręcz pokrzykując na radnego Wojciecha Michonia i określając treść dokumentu mianem bzdur.

Co zawierał protokół, który wywołał tak wielkie kontrowersje? Cóż tak oburzyło burmistrza Artura Zycha, że nazwał jego treść bzdurami, a przewodnicząca rady „Jakimś Dokumentem”?

Poniżej publikujemy treść Protokołu z kontroli OKSiT. Jak zapewnia przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojciech Michoń, dokument został podpisany przez wszystkich członków komisji. Brak pod nim podpisu pani dyrektor Anny Komsty, która znajduje się na zwolnieniu lekarskim.


Wleń, dnia 15 listopada 2019 r.

Komisja Rewizyjna

Rady Miasta i Gminy Wleń

PROTOKÓŁ

z kontroli działalności Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu
za rok 2018

  • Nazwa kontrolowanej jednostki: Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu,
    ul. Chopina 2

  • Imię i nazwisko kontrolujących: Przewodniczący Wojciech Michoń, Wiceprzewodniczący Krzysztof Tokarski oraz członkowie Marek Dral, Andrzej Czapski i Zbigniew Lebiedź.

  • Stronę kontrolowaną reprezentowały: Dyrektor Anna Komsta i księgowa Iwona Wojewódka.

  • Daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 05.06.2019 do 15.11.2019 r

  • Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą: Kontrola działalności OKSiT za 2018 r., która obejmowała zapoznanie się ze strukturą OKSiT, poziomem zatrudnienia, działalnością statutową, oraz finansami.

  • Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Anna Komsta

  • Przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski z kontroli wskazujące stwierdzone nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

OKSiT na dzień kontroli zatrudnia 3 osoby na pełny etat, w tym dyrektora placówki oraz dwie pracownice biblioteki. Ponadto w OKSiT zatrudnieni na umowę zlecenie są: pracownik administracyjny, sprzątaczka, księgowa, osoba do obsługi kina, pracownica biblioteki z Bystrzycy oraz palacz.

Mimo statutowych zapisów dotyczących działalności z zakresu sportu i turystyki, OKSiT nie powadził takowej działalności. Placówka nie dysponuje materiałami informacyjnymi, tj. foldery, ulotki, gadżety, które mogłyby promować gminę Wleń.

Poważną bolączką OKSiT są opóźnienia w płatnościach ze strony Gminy Wleń.

Największym problemem z zapewnieniem normalnego funkcjonowania ośrodka jest brak środków finansowych oraz niewłaściwa struktura zatrudniania. Podczas,
gdy w bibliotece siedzą dwie osoby, w OKSiT – z relacji pani dyrektor – pracuje ona sama. Znaczna część działalności OKSiT opiera się na wynajmowaniu pomieszczeń np. na Zumbę, pilates, itp.

Zła organizacja zatrudnienia oraz niewystarczające środki finansowe na działalność statutową przekładają się na niesatysfakcjonujący zakres działalności. Mimo, iż pani dyrektor zapewnia, że ma liczne pomysły i chciałaby je realizować, to tłumaczy, iż nie ma za co,
ani kim. Zdaniem komisji jedna z pracownic biblioteki powinna współpracować z OKSiT przy jego bieżącej działalności, np. jako pracownik na pół etatu.

Na uwagę zasługuje niewystarczająca ze strony burmistrza i urzędu współpraca
z OKSiT, który stał się w ostatnim czasie zepchnięty na drugi, a nawet trzeci plan.

Zdaniem komisji działalność OKSiT jest niesatysfakcjonująca i niezadowalająca.

Komisja zaleca opracowania harmonogramu działalności kulturalnej, sportowej
i turystycznej OKSiT biorąc pod uwagę potrzeby wszystkich mieszkańców gminy nie spychając na margines żadnej grupy wiekowej. Ponadto uwzględnienie w planie budżetu na 2020 rok potrzeb finansowych na realizację zadań oraz niezbędnych zmian w zatrudnieniu.

Na marginesie komisja przedstawia rozliczenie finansowe Średniowiecznego Jarmarku
we Wleniu, który odbył się w bieżącym roku i który jest sztandarowym projektem tak OKSiT jak i działalności promocyjnej Gminy Wleń. Na uwagę zasługuje tu wyjątkowo zła organizacja – Gmina wyłożyła prawie sto tysięcy złotych na koncerty, z których jeden się nie odbył a na drugim z powodu słabej kampanii informacyjnej była zaledwie garstka mieszkańców! Czy 1.500 złotych na „dokumentację fotograficzną” wydarzenia, z którego mieszkańcy zobaczyli zaledwie kilkadziesiąt zdjęć i to tylko Ci, którzy mają facebooka.

Komisja Rewizyjna wnosi także o podjęcie działań przez Komisję Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu mających na celu właściwe ukierunkowanie działań OKSiT, w tym wypracowanie programu działalności, rozważenie zmian w zatrudnieniu oraz wypracowaniu współpracy pomiędzy jednostką a Gminą i Szkołą.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojciech Michoń … … … … … … … … … …

Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Tokarski: … … … … … … … … … …

Członek Komisji Marek Dral: … … … … … … … … … …

Członek Komisji Andrzej Czapski: … … … … … … … … … …

Członek Komisji Zbigniew Lebiedź: … … … … … … … … … …

Dyrektor OKSiT Anna Komsta: … … … … … … … … …


Andrzej Jaśkiewicz

%d bloggers like this: