Liczne błędy i braki o charakterze formalnym i merytorycznym oraz rachunkowym  były powodem, dla którego mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych od blisko dwóch lat nie mogą uzyskać dofinansowania za prace termomodernizacyjne. Ujawniamy kolejne dokumenty

Termomodernizacja we Wleniu – miał być wielki sukces, jest gigantyczna katastrofa. Setki tysięcy złotych, które rzekomo zniknęły z kont wspólnot. Burmistrz mówi o kwocie około 750.000 złotych, które nie wpłynęła na rachunek gminy. Kolejne setki tysięcy złotych które rzekomo jest winna gminie jedna z firm wykonujących prace. Zmiany zarządców, ogromny niepokój i niezadowolenie części mieszkańców, to ponury obraz inwestycji realizowanych w gminie Wleń.

Za niecały miesiąc minie dwa lata od zakończenia prac termomodernizacyjnych. Miało być szybko łatwo i przyjemnie. Jest chaos, brak informacji i i ogromny bałagan.

Na poczet płatności za wykonane prace wspólnoty mieszkaniowe zaciągnęły kredyty, które w znacznej części miały zostać spłacone z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego. Od blisko dwóch lat padają kolejne terminy rozliczenia projektu, mieszkańcy tymczasem spłacają gigantyczne raty kredytów wraz z odsetkami.

Kto odpowiada i dlaczego przez blisko dwa lata burmistrz Artur Zych nie był w stanie rozliczyć projektu? Ujawniamy kolejne dokumenty dotyczące termomodernizacji.

Poniżej publikujemy dwa pisma instytucji zajmującej się rozliczeniem złożonego przez Urząd Gminy we Wleniu wniosku. Ich treść nie pozostawia wątpliwości. Liczne błędy i braki o charakterze formalnym i merytorycznym oraz rachunkowym,  w dokumentacji złożonej przez burmistrza były powodem, dla którego mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych od blisko dwóch lat nie mogą uzyskać dofinansowania za prace termomodernizacyjne.

W piśmie z czerwca bieżącego roku czytamy między innymi. Beneficjent gmina Wleń był wzywany do uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty między innymi tak banalne jak dokument potwierdzający faktycznie  zaangażowanie pracownika Urzędu Gminy w realizację projektu czy oświadczenia wymagane umową.

Jednocześnie  Urząd Miasta i Gminy Wleń przedstawił protokół odbioru robót zakończonych z dnia 15 listopada 2018 roku, z którego wynika, iż roboty zostały wykonane zgodnie z umową, a w dniu odbioru końcowego nie stwierdzono występowania wad. Pytanie jeżeli nie stwierdzono żadnych wad, a roboty zostały wykonane zgodnie z umową, to na jakiej podstawie urząd chce skierować sprawę z wykonawcą jednej z inwestycji na drogę sądową?

Kolejny dokument z końca sierpnia tego roku nie pozostawia wątpliwości co do odpowiedzialności za rozliczenie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.08.2020 r. (wpływ do DIP 27.08.2020 r.) dotyczące realizacji projektu nr RPDS.03.03.03-02-0040/16 pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń, w którym zostały postawione pytania dotyczące rozliczania tego projektu, na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.), informuję, iż rozliczanie ww. projektu nadal jest na etapie weryfikacji wniosku o płatność końcową. W dniu 31.07.2020 r. Beneficjent przesłał korektę wniosku o płatność końcową, która jest obecnie weryfikowana. Z analizy dokumentów i wyjaśnień przesłanych przez Beneficjenta wynika, iż konieczne będzie dokonanie kolejnej poprawy danych zawartych we wniosku o płatność oraz skorygowanie części dotychczas przedstawionych załączników. Jednocześnie informuję, iż nie została przeprowadzona kontrola projektu – wizja lokalna w terenie, która będzie możliwa do przeprowadzenia po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność końcową. Dopiero po zakończeniu kontroli końcowej może nastąpić wypłata kwoty dofinansowania uwzględniającej wyniki tej kontroli.

W odniesieniu do prac wykonanych w związku z termomodernizacją budynku położonego przy ul. Kościelnej 4 we Wleniu, ponownie informuję, że Beneficjent przedstawił Protokół odbioru robót zakończonych z dnia 15.11.2018 r. Z treści tego dokumentu wynika, iż roboty zostały wykonane zgodnie z umową nr 83/2017, a w dniu odbioru końcowego nie stwierdzono występowania wad.

Z uwagi na wątpliwości dotyczące zgodności treści protokołu ze stanem faktycznym Beneficjent  zostanie wezwany do złożenia stosownych uzupełnień/wyjaśnień precyzujących zakres faktycznie wykonanych robót. Wyjaśnienia udzielone przez Beneficjenta zostaną zweryfikowane podczas planowanej kontroli w miejscu realizacji projektu.

Co jednak jeżeli gmina nie zdoła rozliczyć projektu?

Gdy zakres zrealizowanych prac odbiega od założeń projektowych, a cel nie został wciągnięty, beneficjent byłby zobowiązany do zwrotu dofinansowania, które wcześniej zostało wypłacone. W omawianym przypadku dofinansowanie nie byłoby wypłacone w ogóle, a umowa o dofinansowanie mogłaby zostać rozwiązana.


O termomodernizacji pisaliśmy : Gdzie są pieniądze mieszkańców?, Wleń się śmieje, Termomodernizacyjna katastrofa, Gdzie są pieniądze mieszkańców, Czy burmistrz jest winny zaniedbań, Ujawniamy dokumenty