kill_the_netUpload files...
Działania priorytetowe dzielnicowych w Gminie Wleń. | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń


Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim prowadzą działania w oparciu o opracowane plany działań priorytetowych dla swoich rejonów służbowych. Plan działań priorytetowych to narzędzie, które ma poprawić skuteczność współdziałania dzielnicowego z mieszkańcami. Jak taki plan wygląda dla gminy Wleń? Zapraszamy do zapoznania.  

Dzięki informacjom uzyskanym między innymi w oparciu o spotkania, debaty oraz Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i bieżącą analizę zdarzeń dzielnicowi wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa.

Dla każdego rejonu dzielnicowego ustalony jest zakres działań priorytetowych, który wynika ze specyfiki rewiru i problemów zgłaszanych przez mieszkańców. Takie plany realizowane są w półrocznych cyklach. Każdy może sprawdzić, co w jego najbliższej okolicy należy do zadań priorytetowych dzielnicowego.

st.asp. Aneta Gelleta

na okres od 01-02-2019 r. do 31-07-2019 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

W mieście Wleń na ul. Plac Bohaterów Nysy [ budynki od nr 14 do 16 -obok sklepu monopolowego] dochodzi do grupowania się osób w godzinach popołudniowo – wieczorowych. Osoby te zachowują się w sposób niewłaściwy. Spożywają alkohol , zaśmiecają teren , głośnym zachowaniem zakłócają spoczynek mieszkańcom okolicznych budynków. Problem ten był sygnalizowany przez mieszkańców za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Rozwiązanie go wymaga przeprowadzenia długofalowych działań.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

·      Ograniczenie do minimum wykroczeń społecznie uciążliwych na terenie przy sklepie

·      monopolowym

·      Ograniczenie grupowania się osób we wskazanym miejscu

·      Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców

·      Poprawa wizerunku policji w społeczeństwie

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań

·      Bezwzględne reagowanie na wykroczenia, karanie sprawców MKK , sporządzanie wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego

·      Dyslokowanie funkcjonariuszy WPKPP Lwówek Śląski tj. patrolowo-interwencyjnych w ramach służby patrolowej w godzinach popołudniowych i wieczorowych

·      Wzmożone kontrole zagrożonego obszaru podczas obchodu wspólnie z funkcjonariuszem SM Wleń

·      Wykorzystanie monitoringu miejskiego w celu ujawniania sprawców wykroczeń

·      Współpraca z władzami samorządowymi w celu poprawy bezpieczeństwa we wskazanym miejscu [ m.in. montaż dodatkowego oświetlenia- sprawcy przestaną być anonimowi].

4. Podmioty współpracujące z realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań

·      Straż Miejska

·      Funkcjonariusze Wydziału Prewencji KPP Lwówek Śląski

·      władze samorządowe

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym

Spotkanie z mieszkańcami i władzami samorządowymi , rozmowa z właścicielem sklepu monopolowego.


mł.asp. Dariusz Bielawski

na okres od 01-02-2019 r. do 31-07-2019 r.

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym :

Niszczenie i zaśmiecanie przystanku PKS w Pilchowicach obok sklepu LEWIATAN w godzinach wieczorowo- nocnych. Na terenie w/w przystanku szczególnie w miesiącach wiosennych i letnich dochodzi do grupowania się miejscowej młodzieży i spożywania alkoholu. Młodzież pod wpływem alkoholu dewastuje przystanek [napisy na ścianach] i zaśmieca teren przyległy. Dochodzi tam też do zażywania i dystrybucji środków odurzających. Problem zgłaszany był przez mieszkańców i sołtysa Pilchowic.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

·      Dążenie do poprawy bezpieczeństwa na terenie przystanku autobusowego i jego okolicy .

·      Uwrażliwienie mieszkańców na potrzebę dbania o wspólne dobro obiektów .

·      Poprawa wizerunku Policji poprzez wspólne działania z sołtysem , radą sołecką na rzecz zaprzestania niszczenia i zaśmiecania przystanku z którego korzystają zarówno dzieci,  młodzież jak i dorośli.

·      Ograniczenie do minimum wykroczeń i przestępstw popełnianych we wskazanym miejscu.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań

·      Bezwzględne reagowanie na wykroczenia i przestępstwa w sposób ciągły do czasu ich ustania.

·      Wyeliminowanie popełnianych wykroczeń społecznie uciążliwych poprzez stałe kontrole w  tym miejscu w czasie obchodu rejonu służbowego

·      Kierowanie w to miejsce służb patrolowo-interwencyjnych, wspólne działanie Straży Miejskiej i Policji oraz rady sołeckiej.

·      Współpraca z WK KPP Lwówek Śląski w celu eliminacji przestępczości narkotykowej.

·      Patrole operacyjne we wskazanej okolicy

4. Podmioty współpracujące z realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań

·      Straż Miejska

·      zespół patrolowo-interwencyjny i kryminalny KPP Lwówek Śląski

·      władze samorządowe

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym

Spotkania z mieszkańcami, spotkania z władzami miasta , spotkania z lokalnymi radnymi i sołtysem.


Źródło: Komenda Powiatowa Policji Lwówek Śląski