kill_the_netUpload files...
| WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Już za trzy tygodnie upływa termin składania wniosków w konkursie dobrosąsiedzkim „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. To ostatnia szansa, aby uzyskać dofinansowanie ze środków PSE na realizację projektów wprowadzających pozytywne oraz trwałe zmiany w lokalnych społecznościach.

Do udziału w tej ogólnopolskiej inicjatywie zapraszamy gminy, ich jednostki organizacyjne (np. szkoły, ośrodki kultury czy pomocy społecznej), organizacje pozarządowe oraz mieszkańców, którzy we współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi mogą w realny sposób odmienić swoje najbliższe otoczenie.

Konstancin-Jeziorna, 14 marca 2019 r.

Ostatnia szansa na grant w dobrosąsiedzkim
konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie”!

Jeszcze tylko przez trzy tygodnie można składać wnioski w dobrosąsiedzkim konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie” realizowanym w ponad 70 polskich gminach przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” ma na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego
i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Wpisuje się on w przyjętą przez spółkę strategię i stanowi jednocześnie wyraz zrównoważonego podejścia PSE do wpływu na najbliższe otoczenie. 

Do udziału w pilotażowej edycji zaproszone zostały władze samorządowe, ich jednostki organizacyjne, np. ośrodki kultury, ośrodki sportu i rekreacji, gminne biblioteki, szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe oraz grupy mieszkańców reprezentowane przez uczestników konkursu z osobowością prawną. Wnioskujący mogą ubiegać się o finansowanie projektów, które będą wywierały pozytywny wpływ na lokalną społeczność oraz będą miały charakter trwały i długofalowy – tak, jak długotrwała jest obecność PSE w regionach. W ramach konkursu, na terenie każdej z gmin nagrodzony zostanie co najmniej jeden pomysł. 

Wnioski w konkursie można składać w jednej z sześciu kategorii: 

  • rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, 
  • oświata, 
  • środowisko, 
  • aktywizacja życia społecznego i kulturalnego, 
  • zdrowie i opieka medyczna 
  • mała infrastruktura. 

Uczestnicy mogą starać się np. o: dofinansowanie modernizacji szkolnej pracowni informatycznej, wsparcie w realizacji programów edukacyjnych czy budowy elementów infrastruktury społecznej.

-Wierzymy, że uczestnicy najlepiej znają swoje otoczenie i potrzeby, dlatego zostawiamy im dowolność w zgłaszaniu projektów. Jak widać po profilu dotychczas złożonych wniosków, takie podejście doskonale wpisuje się potrzeby lokalnych społeczności.” – tłumaczy Janusz Kamiński
z Biura Prasowego Konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Wnioski projektowe przyjmowane są do 8 kwietnia, a do 28 maja zostanie przedstawiona pełna lista laureatów konkursu. Od czerwca do końca 2019 r. nagrodzone projekty będą realizowane.

Regulamin konkursu, zasady składania wniosków, dokumenty aplikacyjne oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl.

Kontakt do Biura Prasowego konkursu:
Janusz M. Kamiński
tel. +48 606 999 444
media@wzmocnijotoczenie.pl

***

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.

PSE jako właściciel 14 695 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, są obecne w ok. 1000 polskich gmin, w których prowadzą działalność eksploatacyjną, zaś w wielu kolejnych realizują projekty inwestycyjne. To właśnie na tych terenach Spółka uruchomiła ogólnopolski konkurs dobrosąsiedzki. Działalność społeczna PSE koncentruje się na wspieraniu projektów rozwijających lokalną infrastrukturę społeczną, m.in. w obszarze oświaty, ochrony środowiska, pomocy społecznej, promocji zdrowia czy aktywizacji kulturalno-społecznej. Projekty te mają poprawiać bezpieczeństwo i jakość życia osób w różnym wieku.