Budynek Basztowej na chwilę obecną znajduje się w katastrofalnym stanie technicznym. Zabezpieczona siatkami rusztowaniowymi elewacja daje tylko złudne poczucie bezpieczeństwa. Po zdjęciu dachu nastąpiła dewastacja budynku zabytkowego oraz wzrost zagrożenia dla budynków sąsiednich a także dla ludzi. W chwili obecnej należałoby w trybie pilnym odtworzyć dach budynku. Pisze Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Dotyczy budynku: PI. Bohaterów Nysy we Wleniu.

W dniu 10.03.2020r Pani ********* zam. Plac Bohaterów Nysy we Wleniu wystąpiła do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze z zastrzeżeniami źle wykonanych robót zabezpieczających na budynku przy PI. Bohaterów 3-5, powodujących w konsekwencji zalewanie ścian budynku przy PI. Bohaterów , którego ona jest właścicielem, co skutkuje zagrzybieniem jej pomieszczeń mieszkalnych. Z pisma wynika również, że na niszczenie budynku przy pl. Bohaterów Nysy we Wleniu, jak oświadczył jej Pan Burmistrz, był brak zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenia prac zabezpieczających i remontowych budynku przy Pl. Bohaterów 3-5 we Wleniu.

Informujemy Panią, że wielokrotnie interweniowaliśmy w Urzędzie Gminy we Wleniu w celu przymuszenia wykonania zabezpieczenia dachu budynku przy pl. Bohaterów Nysy 3-5 we Wleniu, będącego własnością Gminy Wleń oraz usunięcia zagrożenia dla zabytku i dla ludzi a także dla sąsiednich budowli. Nie zgadzaliśmy się na rozbiórkę dachu i całego budynku, czego domagał się Burmistrz Wlenia a wręcz przeciwnie domagaliśmy się remontu całego budynku, co również korzystnie wpłynęło by na sąsiednie budynki.

Mimo to, nie zważając na nasze zalecenia Pan Burmistrz w dniu 26.04.2019r. dokonał rozbiórki dachu na budynku przy Pl. Bohaterów Nysy 3-5 we Wleniu, i o fakcie rozbiórki poinformował Konserwatora Zabytków.

Po zdjęciu dachu nastąpiła dewastacji budynku zabytkowego oraz wzrost zagrożenia dla budynków sąsiednich a także dla ludzi. W związku z tym w wyniku naszych interwencji pismo z dnia 27.08.2019, Burmistrz Wlenia wystąpił w dniu 25.10.2019r. z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykonanie robót zabezpieczających ale tylko w zakresie usztywnienie elementów szczytowych ściany frontowej i zabezpieczenie odsłoniętych murów budynku, pozostałych po rozbiórce dachu, na co otrzymał naszą zgodę decyzją nr 2435/19 z dnia 28.11.2019r. Interweniowaliśmy również pismem z dnia 03.12.2019 o przyspieszenie i wykonanie zabezpieczenia budynku przed zimą. Roboty zakończono dopiero 14.02.2020r. Ale Konserwator nie miał wpływu na sposób i jakoś ich wykonanych.

A więc nic jest prawdą, że Konserwator Zabytków nic zezwolił na zabezpieczenie obiektu. Nie tylko zezwolił ale również ponaglał aby roboty zakończyć przed zimą. Obiekt jest zabytkiem popr/.cz ujęcie go w Gminnej ewidencji zabytków’ i właściciel powinien o niego dbać, zabezpieczać i utrzymywać w jak najlepszym stanie.

W chwili obecnej należałoby w trybie pilnym odtworzyć dach budynku co przyczyniło by się również do wyeliminowania zagrożeń dla sąsiednich budynków zabytkowych.

Do wiadomości:

1. Gmina Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń

%d bloggers like this: