kill_the_netUpload files...
Już tylko dwa tygodnie na złożenie deklaracji o źródle ciepła. Kara za jej niezłożenie może wynieść nawet 5000 złotych. | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Złożenie deklaracji CEEB to ważny obowiązek dla właścicieli domów oraz zarządów budynków. Przypomnijmy, że deklaracje wpływają do systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków od 1 lipca 2021. Do 25 maja w ewidencji CEEB odnotowano 3 778 164 zgłoszeń. Jeszcze nie zgłosiłeś czym ogrzewasz dom? Możesz zapłacić karę nawet 5000 zł.

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na każdym właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu. Wszyscy są zobowiązani do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Spis źródeł ciepła dotyczy zarówno domów mieszkalnych, jak i niemieszkalnych oraz budynków, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW.

Deklaracje do CEEB muszą złożyć również właściciele domków letniskowych, jeśli zainstalowane są w nim źródła ciepła, np. kominki. W tym przypadku należy wypełnić formularz „B” przeznaczony dla budynków niemieszkalnych. Dla budynków zamieszkałych należy wypełnić formularz „A”.

Za niezłożenie w wyznaczonym terminie, czyli do 30 czerwca 2022, deklaracji do ewidencji CEEB, można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, to może ona wynieść nawet do 5 tys. zł.

Od 1 lipca 2024 mieszkańcy województwa dolnośląskiego będą musieli pozbyć się kotłów i pieców niespełniających wymogów emisyjnych 3 klasy normy PN-EN 303-5:2012.Od 1 lipca 2028 nie będzie już można użytkować kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. w/w normy.