Sprawy przegrane przez burmistrza Artura Zycha w sądzie oraz w SKO stają się wizytówką wleńskiego magistratu.

Po raz kolejny mieszkanka Wlenia odwołała się od decyzji burmistrza odmawiającej udzielenia jej informacji publicznej i wygrała.

Jedna ze współwłaścicieli nieruchomości biorącej udział w projekcie termomodernizacji, wystąpiła z wnioskiem o udostępnienie kopii umowy zawartej pomiędzy Gminą, a Urzędem Marszałkowskim.

Jak zaznaczyła we wniosku, jako współwłaścicielka nieruchomości ma pełne prawo do wglądu we wszelkie dokumenty związane z realizowaną inwestycją, a gmina jako lider dokonuje wszystkich rozliczeń finansowych i jest odpowiedzialna za całokształt projektu.

Burmistrz Artur Zych odmówił udzielenia informacji, żądając wykazania szczególnego interesu społecznego i po raz kolejny przegrał sprawę przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Jeleniej Górze, które w prawomocnym orzeczeniu decyzję burmistrza Artura Zycha uchyliło, nakazując ponowne rozpatrzenie sprawy.

To już kolejna, trzecia w tym roku przegrana przez Burmistrza sprawa związana i udostępnianiem informacji dotyczących realizowanego przez Gminę projektu termomodernizacji. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że o informacje zwracają się osoby, które koszty inwestycji pokrywają z własnych środków.

Przypomnijmy, pomimo doniesień o rzekomych nieprawidłowościach w rozliczeniach finansowych sięgających setek tysięcy złotych, Rada Miasta odmówiła wszczęcia kontroli. Burmistrz Artur Zych notorycznie odmawia mieszkańcom przekazania informacji o podstawowych kwestiach dotyczących inwestycji. Pytanie dlaczego?


Andrzej Jaśkiewicz

%d bloggers like this: