kill_the_netUpload files...
Nowa nawierzchnia na Chopina | WlenInfo - Informacje z regionu - Wleń

Zakończył się remont ulicy Fryderyka Chopina W ramach wykonanych robót budowlanych zostało zapewnione właściwe odwodnienie powierzchniowe nowych nawierzchni poprzez wykonanie spadków poprzecznych i
podłużnych, ścieków przykrawężnikowych z odprowadzeniem do istniejących studzienek
ściekowych z wpustami ulicznymi.
Powierzchnia elementów podlegających przebudowie:
– jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej brukowej stylizowanej płukanej szarej ok. 755 m2
– zjazdy z kostki betonowej brukowej stylizowanej płukanej szarej ok. 90 m2
– chodniki z kostki betonowej brukowej stylizowanej płukanej grafitowej ok. 440 m2
Długość zabudowanych elementów liniowych:
– krawężniki betonowe (najazdowe) ok. 270,00 m
– obrzeża betonowe 8x30cm ok. 40 m
– ściek z kostki betonowej brukowej stylizowanej płukanej ok. 270 m
Wraz z niezbędnymi robotami rozbiórkowymi i konserwacyjnymi oświetlenia ulicznego oraz
robotami towarzyszącymi tj. niezbędnymi do wykonania poszczególnych elementów przedmiotu
zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną, m.in.:
– przebudowa studzienki ściekowych ulicznych istniejących na nowe wraz z wpustem klasy D400
oraz podłączeniem istniejącego przykanalika. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500
mm z osadnikiem bez syfonu – 8 szt.
-przebudowa studni (do poboru wody) poprzez wzmocnienie zwieńczenia pierścieniem
odciążającym, zabudowa nowej płyty na studziennej, drobne naprawy betonem oraz dostawa i
montaż pompy ręcznej standardowej – 1 szt.
– regulacja pionowa włazów kanałowych – 1 szt.
– regulacja pionowa skrzynek zaworowych – wodociągowych, gazowych i hydrantów – 6 szt.
– regulacja pionowa studzienek telefonicznych z wymianą pokrywy – 8 szt.
– wykonanie płyty betonowej grub. 12cm na podjeździe (skarpa) z betonu C20/25 na podłożu z
podsypki piaskowej grub. 5cm. – ok. 9,00 m2;
– Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji
szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) – 8 szt.
– Renowacja malowania latarń farbami nawierzchniowymi – 8 szt.
– pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych ocynkowanych śred. 70mm – 2 szt.
– Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne: B-2=1szt.; B-
36=1szt.; A-17=1szt.; B-21=1szt.; D-4a=1szt. Wymiana istniejących znaków na nowe – 5 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ oraz dokumentacja projektowa.
4.2.6.) Główny