Jeżeli ktoś myśli, że na taką odwagę zebrali się radni gminy Wleń, to się głęboko myli. Chodzi o radnych z sąsiedniego Lubomierza

To prawdopodobnie pierwsza tego typu skarga, którą w głosowaniu poparli wszyscy obecni na posiedzeniu radni.

Radni Rady Gminy i Miasta Lubomierz podczas wrześniowej sesji złożyli wniosek o wystosowanie do Starosty Lwóweckiego skargi na działalność Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, w związku z nienależytym wykonywaniem przez niego obowiązków.

Lubomierscy radni w punktach wymieniają zaniedbania w utrzymywaniu dróg powiatowych na terenie ich gminy, w tym m.in. nienależytego utrzymania nowo wyremontowanych dróg, zarośniętych i niewidocznych znaków drogowych, nieusuwania piachu w odwodneiniach liniowych, ubytków na skraju jezdni, gałęzi wystających na jezdnię, czy nienależytego stanu chodnika przy ul. Majowej.

W uzasadnieniu skargi czytamy:
16 lipca 2019 roku do Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz wpłynęło pismo od Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, w którym informuje się, że „Pierwszą najważniejszą instytucją jakiej wnioski realizujemy jest Komenda Powiatowa Policji w szczególności Wydział Ruchu Drogowego, który posiada właściwe kompetencje do oceny zagrożenia ruchu drogowego”. Pragniemy nadmienić, że dzielnicowi Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim w okresie od maja do września wystosowali sześć wystąpień w treści których informowali Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim o złym stanie dróg powiatowych na terenie Gminy Lubomierz, braku właściwego oznakowania i miejscach niebezpiecznych.
Nadmienić należy również zauważalny fakt, że Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim swoje działania kieruje głównie na utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej DW 297, która przebiega przez teren powiatu lwóweckiego zaniedbując drogi powiatowe. – uzasadniają swoją skargę lubomierscy radni, którzy zwracają się z uprzejmą prośbą do Starosty o podjęcie stosownych kroków.

W związku z faktem, iż skarga jest na kierownika jednostki powiatowej, została ona przez władze Powiatu przekazana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu. Jak się dowiadujemy Przewodniczący Komisji posiedzenie zwołał na najbliższy poniedziałek, 18 listopada. Podczas posiedzenia radni zbadają zasadność skargi. Swoją decyzję wraz z uzasadnieniem przedstawią na najbliższym posiedzeniu Rady Powiatu.

pełna treść skargi