Wzrosną wszystkie stawki podatków od nieruchomości. W większości osiągną one maksymalne stawki.

Zdecydowanie wyższe stawki podatków zapłacą mieszkańcy gminy Wleń, które burmistrz Wlenia Artur Zych przedłożył do zatwierdzenia radnym.

Zgodnie z projektem nowe stawki podatku zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

Przyjęcie zaproponowanych przez burmistrza stawek, we Wleniu tradycyjnie już w naszej gminie było jedynie formalnością. Rada na sesji w środę, 9 listopada nowe stawki zatwierdziła.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, stawki podatku od nieruchomości ustala w uchwale rada gminy / rada miasta. Żeby jednak samorządowcom nie puściła wodza fantazji ministerstwo finansów corocznie, w drodze obwieszczenia określa maksymalne stawki, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi inflacji w pierwszym półroczu, których podczas ustalania podatków samorządowcom nie wolno przekroczyć.

Inflacja w pierwszym półroczu wyniosła 11,8 procent i właśnie mniej więcej o tyle resort finansów we wrześniu podniósł próg podatków od nieruchomości na 2023 rok. Warto jednak pamiętać, iż ta o tym, czy w gminie będą obowiązywać stawki maksymalne, czy też niższe, zdecydują radni, którzy mogą poprzeć wniosek burmistrza, odrzucić go bądź zmienić. W rzeczywistości polityka w gminach bywa różna. Są takie, w których przyjmuje się stawki maksymalne, a są i takie, które chcąc ulżyć mieszkańcom przyjmują niższe stawki.

Górne stawki dla poszczególnych rodzajów gruntów i budynków zawiera poniższa tabela:

 maksymalne stawki w 2022 rmaksymalne stawki w 2023 r
OD GRUNTÓW (stawka dotyczy 1 m2 powierzchni)
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków1,031,16 zł
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych5,175,79 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego0,540,61 zł
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji*3,403,81 zł
OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (stawka dotyczy 1 m2 powierzchni użytkowej)
 a) mieszkalnych0,891 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej25,7428,78 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym12,0413,47 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń5,255,87 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego8,689,71 zł
OD BUDOWLI2% ich wartości2% ich wartości